Overhandiging manifest biodiversiteit op ludieke wijze

Foto: © Natuur en Milieufederatie Groningen

Veertien natuur- en landbouworganisaties en kennisinstellingen overhandigden dinsdag gezamenlijk het manifest voor de Groningse uitwerking van het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel aan gedeputeerde Henk Staghouwer.

Op de trekker werd het manifest met als titel ‘Naar een rijk platteland’ samen met een groot boeket wilde bloemen op lukieke wijze overhandigd.

Een landelijk gebied met een fraai cultuurlandschap en een rijke biodiversiteit, versterking van het toekomstperspectief voor boerenbedrijven én een actieve betrokkenheid van de Groningers hierbij, dat is het streefbeeld van Het manifest. In het manifest benoemen de partijen 11 actiepunten die nodig zijn om te komen tot een brede landelijke coalitie om natuurverlies om te buigen naar herstel van biodiversiteit.

De biodiversiteit is de afgelopen decennia gedaald: “de aantallen vlinders, insecten, weidevogels en akkervogels namen allemaal af. Zonder biodiversiteit geen goed voedsel, geen rijke natuur en geen landschap om van te genieten”.

11 Actiepunten

 • Het manifest benoemt 11 actiepunten waarmee de 14 partijen, samen met de Provincie, aan de slag willen om de biodiversiteit in Groningen te herstellen:
 • Zorg voor een samenhangende aanpak op gebiedsniveau voor natuur, landbouw en openbare ruimte.
 • Zorg voor natuurvriendelijk beheer van nieuwe en bestaande landschapselementen, zoals akkerranden, slaperdijken, bermen en oevers.
 • Zorg voor perspectief voor de transitie naar een natuurinclusieve landbouw met maatregelen gericht op herstel van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een landbouw die onderdeel is van een circulaire economie en die niet ten koste gaat van de biodiversiteit.
 • Zorg voor een nieuw bedrijfseconomisch perspectief voor landbouwers.
 • Zorg voor één integrale benadering voor het landelijk gebied met gebiedsgerichte samenwerking.
 • Maak van projecten programma’s: borg continuïteit voor herstel van biodiversiteit.
 • Zorg voor gebiedsgerichte samenwerking en bewaak voortgang bij de uitvoering van lopende processen.
 • Maak provinciale spelregels rondom een gebiedsgerichte uitwerking van landinrichting en afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Maak van de akkerbouwgebieden in Groningen een Deltalab voor het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel ter bevordering van monitoring en kennisontwikkeling.
 • Stimuleer burgerparticipatie en educatie en geef inwoners de mogelijkheid om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit en stimulering van natuurinclusieve landbouw in Groningen.

De coalitie van landbouw- en natuurorganisaties en kennisinstellingen zien een noodzakelijke en actieve rol voor zichzelf en voor onderlinge samenwerking weggelegd bij het realiseren van deze elf actiepunten voor een rijk platteland en een rijke biodiversiteit. Dit kan echter niet zonder een regie, strategie en coördinatie van de Provincie.

Gezamenlijk doen de veertien organisaties dan ook een oproep aan Provincie Groningen om de regie te nemen bij de gezamenlijke uitvoering van dit manifest.

De veertien ondertekenaars staan klaar om samen met de Provincie, waterschappen, gemeente en de inwoners van Groningen de biodiversiteit in Groningen te versterken.

Ondertekenaars

Het manifest werd ondertekend door de volgende mensen en organisaties

 • Jan Willem Kok, Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
 • Freek Nieuwenhuis, Collectief Groningen West
 • Wouter Schep, Collectief Midden Groningen
 • Nel Sangers, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels
 • Willem Dinkla, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK)
 • Janneke Snijder, Gronings Particulier Grondbezit
 • Marco Glastra, Het Groninger Landschap
 • Kees Siderius, IVN Noord-Nederland
 • Peter Hellinga, Landschapsbeheer Groningen
 • Wietse Duursma, LTO Noord
 • Jan-Willem Lobeek, Natuur en Milieufederatie Groningen
 • Rombout Bennema, Natuurmonumenten
 • Raymond Klaassen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Rieks van der Wal, Staatsbosbeheer

Het manifest én een videoboodschap die de partijen opnamen in het veld zijn te bekijken op nmfgroningen.nl/naareenrijkplatteland

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden