Veiligheid voorop en inwoners centraal

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/ Hardscarf

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders presenteerde woensdagmiddag het concept meerjarenprogramma “Aardbevingsbestending en Kansrijk Groningen”

De volgende punten staan centraal: “Veiligheid voorop. Versterk kwetsbare woningen en gebouwen vanuit de kern van het aardbevingsgebied waar de risico’s het grootst zijn. Verbeteren van de schadeafhandeling en maatregelen die gebouweigenaren helpen (zoals een arbiter bij geschillen over schade en een steunpunt voor bewoners).”

En samen met inwoners van het gebied aan de slag om hun huis, straat, buurt, wijk en dorp veilig en beter te maken, de gebiedsgerichte aanpak.

In 2016 worden 1.650 corporatiewoningen versterkt en wordt in samenspraak met inwoners en gemeenten in 2016 gestart met het voorbereiden van versterken van woningen. Hierbij kiest de NCG er voor om te starten met het aanpakken van de woningen die op basis van de huidige inzichten de grootste risico’s lopen. De bewoners worden nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het versterken van woningen onder andere door samen met de gemeente ‘aan de keukentafel’ in gesprek te gaan.

Nationaal Coördinator Hans Alders: “De gevolgen van de aardbevingen door gaswinning hebben grote impact op het persoonlijk leven van veel Groningers. Inwoners voelen zich onveilig in hun eigen huis, hun thuis. We staan voor een grootscheepse opgave waarbij de veiligheid van inwoners voorop staat. We beginnen met versterken van woningen en gebouwen in de gebieden waar de risico’s het grootst zijn. Dat doen we samen met inwoners en gemeenten.”

Ook aan infrastructuur, industriële installaties en monumenten besteedt het programma speciale aandacht voor, met respect voor de cultuurhistorische waarde van het gebied. Het gebied telt 1.253 monumenten.

Daarnaast moet spoedig duidelijk worden welke panden naast de officiële monumenten beeldbepalend zijn voor het gebied. De gemeenten wordt gevraagd aan te geven wat zij willen aanwijzen als beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor deze beeldbepalende panden komt extra aandacht.

Verbeteren van de schadeafhandeling
De NCG gaat de schadeafwikkeling verbeteren vanaf 1 januari 2016 waarbij in de afhandeling onderscheid gemaakt wordt tussen “reguliere” en “complexe” schademeldingen. Behandeling van complexe schade (zoals andere schade dan door aardbevingen is ontstaan, bijvoorbeeld sociale of financiële problemen) gaat per 1 januari 2016 over van NAM naar de NCG. De NCG stelt in die situatie een “casemanager” aan, die met alle betrokkenen naar een oplossing zoekt en te komen met een bemiddelingsvoorstel. NAM rondt wel alle complexe schadegevallen van voor 1 januari 2016 af.

Geschillenregeling: onafhankelijk arbiter
Er komt een laagdrempelige en voor de schademelder kosteloze geschillenregeling. Dit betekent dat een eigenaar (nadat de schademelding is beoordeeld door een eerste expert en er een contra-expertise is uitgevoerd) een onafhankelijk arbiter (“scheidsrechter”) kan inroepen om een uitspraak te doen als hij niet tevreden is over het aanbod van CVW. De arbiter komt dan als een ‘rijdende rechter’ langs bij de schademelder en doet uitspraak. Deze is bindend voor de NAM en voorkomt dat er schademeldingen zijn die niet worden afgehandeld. De bewoner houdt altijd het recht om de gang naar de rechter te maken.

Steunpunt burgers
Met de maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en Groninger Bodem Beweging wordt gewerkt aan de totstandkoming van een onafhankelijke steunpunt voor bewoners. Dat steunpunt wordt beheerd door maatschappelijke organisaties. Burgers kunnen er terecht voor bijvoorbeeld informatie of ondersteuning bij het invullen van formulieren en het schrijven van een brief naar het CVW. De afhandeling van schademeldingen blijft via het CVW lopen.

Vervolg
Het conceptprogramma wordt in de maand november besproken met de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep. Na 25 november stelt de NCG het plan vast.

In december wordt het programma ter vaststelling aangeboden aan de twaalf betrokken gemeenten, het college van GS van de provincie Groningen en de Ministerraad. Via de coördinerend minister van Economische Zaken wordt de besluitvorming met de NAM afgerond.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden