GroenLinks, PvdA, PvdD, SP en ChristenUnie presenteren coalitieakkoord: “Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is”

Foto: via Gemeente Groningen

Groningen heeft een nieuw gemeentebestuur. GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie presenteerden maandagochtend een nieuw coalitieakkoord met als titel: “Het begint in Groningen: voor wat echt van waarde is”.

Met dit akkoord wil de coalitie regie nemen en sturen op wat echt van waarde is: het welzijn en de waardigheid van mensen en dieren, bestaanszekerheid, de kwaliteit van de leefomgeving en leefbaarheid van de planeet.

“De coalitie staat voor een overheid die inwoners vertrouwt, die de regie neemt waar dat nodig is, zodat alle Groningers bestaanszekerheid en gelijke kansen hebben en de vrijheid om zichzelf te kunnen zijn”, aldus de gemeente. “Waar meer overheidsregie is en minder marktwerking, ontstaat meer ruimte voor zeggenschap van inwoners over de eigen straat, buurt, wijk of dorp en over publieke voorzieningen die voor iedereen zijn”.

Het nieuwe college bestaat uit de burgemeester en acht wethouders en de volgende portefeuilles. Dat zijn:

  • Burgemeester Koen Schuiling: Openbare Orde & Veiligheid, Toezicht & Handhaving openbare ruimte, Nationaal Programma Groningen, Externe betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, Media, Communicatie, Coördinatie Akkoord van Groningen Asielbeleid in relatie tot Veiligheidsberaad, Algemene Zaken, Gemeentearchief;
  • Mirjam Wijnja (GroenLinks) Financiën, Groen & Klimaatadaptatie: 1e loco-burgemeester, Financiën, P&O, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing, Beheer en onderhoud, Groen & Klimaatadaptatie, Wijkwethouder Binnenstad;
  • Carine Bloemhoff (PvdA) Onderwijs, Werk & Economie: 2e loco-burgemeester, Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Economische Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, Toerisme & Recreatie, Haven & Marktwezen, Wijkwethouder Oude Wijken;
  • Kirsten de Wrede (PvdD) Dieren, Eiwittransitie, Natuur & Cultuur: 3e loco-burgemeester, Landbouw & Platteland, Eiwittransitie, Natuur & Ecologie, Dieren, Circulaire Economie, Cultuur, Dorpswethouder Haren en omgeving;
  • Eelco Eikenaar (SP) Wijken, Zorg & Inkomen: 4e loco-burgemeester, Sociale Wijkvernieuwing, Zorg & Wonen, Huishoudelijke hulp, Armoede, Inkomen & Schulden, Accommodatiebeleid, Wijkwethouder West;
  • Inge Jongman (ChristenUnie) Zorg, Opvang, Sport & Versterking: 5e loco-burgemeester, Zorg & Welzijn, Beschermd Wonen & Opvang, Ouderen, Sport & Bewegen, Versterking & Herstel, Dorpswethouder Ten Boer en omgeving;
  • Philip Broeksma (GroenLinks) Energie & Duurzame Mobiliteit: 6e loco-burgemeester, Energietransitie, Verkeer & Vervoer, Publieke dienstverlening & ICT
  • Rik van Niejenhuis (PvdA) Wonen, Wijken & Ruimtelijke Ordening: 7e loco-burgemeester, Ruimtelijke ordening, Wonen, Fysieke Wijkvernieuwing, Grondzaken, Maatschappelijk vastgoed, Wijkwethouder Oost;
  • Manouska Molema (GroenLinks) Jeugd, Gezondheid & Diversiteit: 8e loco-burgemeester, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Zorg & Veiligheid, Integratie & Emancipatie, Asielzaken, Evenementen, Wijkwethouder Zuid.

Ambities van de coalitie vertaald in vier sporen:

Spoor 1 Bestaanszekerheid bieden: Inzet om de kloof te dichten van de groeiende ongelijkheid in onze samenleving op het gebied van wonen, werkgelegenheid, onderwijs, inkomen, gezondheid en de energietransitie. De coalitie werkt toe naar een sociale samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en iedereen kan meedoen.

Dit betekent verlichting bieden aan mensen met de laagste inkomens, door de individuele inkomenstoeslag eerder toe te kennen: na twee jaar in plaats van na vijf jaar zoals nu. Ook wordt de afvalstoffenheffing voor de laagste inkomens na twee jaar kwijtgescholden in plaats van na drie jaar. Voor mensen die al schulden hebben komt een pauzeknop, zodat mensen even op adem kunnen komen en er een plan van aanpak kan worden gemaakt voor de toekomst. Het aantal basisbanen krijgt een flinke impuls: van 50 naar 250. Inzet op betaalbaar wonen met in totaal 2500 extra sociale huur- en betaalbare koopwoningen en veiligheid van vrouwen en kinderen, uitstapprogramma’s en aanpak mensenhandel.

Spoor 2 Groningen groeit groen en eerlijk: Daarbij kiest de coalitie voor groene en eerlijke groei: bestrijden van de klimaatcrisis door minder energieverbruik, meer duurzame energie en meer betaalbare woningen in veilige wijken en dorpen. Om de regierol van de gemeente te versterken en een zo maximaal mogelijk resultaat te halen wordt een groot deel van de inzet en activiteiten voor de energietransitie samen met de fondsen en subsidies onder gebracht in een gemeentelijk energiebedrijf. Ook het Fonds Energietransitie is hier onderdeel van.

Daarnaast is er een herbezinning op de relatie met natuur en dieren. Groningen wil gezamenlijk met kennisinstellingen, bedrijven en medeoverheden in de regio koploper worden in de eiwit- en voedseltransitie. Ook krijgt de gemeentelijke ecologische structuur (GES) een update en wordt versterkt om te zorgen dat de groei van de gemeente én natuurbehoud op een goede manier vorm krijgen.

Spoor 3 Gelijke kansen voor alle Groningers: De kloof dichten tussen verschillen in levensverwachting en gezondheid. De coalitie versnelt en verbreedt de aanpak van de noordelijke wijken en investeert in sociale samenhang. Ze gaat voor sociale dorpen en wijken en zet daarom in op ontmoetingsplekken, sport in openbare ruimte en hofjeswoningen.

De coalitie investeert in goed onderwijs, in werkgelegenheid voor iedereen en in de culturele sector. Ze stimuleert sport en bewegen en wil een gemeente zijn waarin iedereen zich thuis voelt.

De wijkvernieuwing in De Wijert, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en Selwerd wordt onverminderd voortgezet. De financiering voor de wijkvernieuwing wordt voor de lange termijn verankerd want wijkvernieuwing vereist een lange adem. Er komt een opschaling van de aanpak naar een programma Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. Voor deze wijken komt meer geld beschikbaar op de korte termijn om zo een doorbraak te realiseren voor de noordelijke wijken.

De nieuwbouw van scholen gaat ook door en er komt een uitbreiding van de verlengde schooldag, waardoor leerlingen extra activiteiten aangeboden krijgen. Dat gebeurt vooral op scholen waar dit het hardst nodig is en op een manier die bij elke school past.

Spoor 4 Samen maken we Groningen: Verbeteren van de band tussen inwoners en overheid heeft de volle aandacht. Dat gebeurt in de dorpen en wijken, waar zeggenschap van inwoners meer ruimte krijgt. Dat gebeurt ook samen met de regio, in Den Haag en in Brussel.

Financiën

Dit coalitieakkoord is tot stand gekomen in een onzekere tijd. Gezien de grote lastenstijging waar huishoudens nu al mee te maken hebben, is ervoor gekozen de OZB niet te verhogen en het weerstandsvermogen ongemoeid te laten. De gemeentefinanciën moeten toekomstbestendig zijn. De coalitie presenteert een sluitende meerjarenbegroting.

Het coalitieakkoord en aanvullende informatie is te vinden op: gemeente.groningen.nl/coalitieakkoord

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen