Onderwijs en veiligheid en het Uitvoeringsplan Suikerfabriekterrein in raadscommissies gemeente

Foto: De Redactie

De onderwijshuisvesting in de Stad, de verzelfstandiging van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de ontwikkelingen op terrein van de oude Suikerfabriek zijn drie onderwerpen die woensdag 6 december onder meer aan de orde komen in de raadscommissievergaderingen van de gemeenteraad.

In de raadscommissie Financiën en Veiligheid gaat het onder meer over het gemeentelijke jaarplan over veiligheid. Hierin staan een aantal accenten over bijvoorbeeld veiligheid in de wijk, bestrijding van de ondermijnende criminaliteit, woonoverlast en verkeersveiligheid. “We willen drugscriminaliteit onder meer tegengaan door te opteren voor experimenten met legale wietteelt”, aldus B&W. Deze raadscommissievergadering begint vervroegd om 12.00 uur.

Over verkeersveiligheid zegt het college na gesprekken met de politie: “De politie besteedt meer aandacht aan verkeersovertredingen, met name wanneer deze de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden of waar acuut handelen vereist is.” ‘

Geslachtsregistratie

Ook de maatregelen om de aangifte- en meldingsbereidheid van LHBTI-Stadjers te vergroten en om discriminatie en geweld tegen deze groep tegen te gaan worden besproken. In het kader van LHBTI-emancipatie onderzoekt de gemeente de haalbaarheid van het beperken van onnodige geslachtsregistratie in gemeentelijke formulieren en correspondentie.

Insprekers

Het gaat in de commissie Onderwijs en Welzijn om 16.30 uur over onderwijshuisvesting in de stad en met name over de sluiting en nieuwbouw van scholen. Voor dit onderwerp heeft zich een aantal insprekers gemeld.

Verder staat het plan van B&W om het Centrum Beeldende Kunst (CBK) te verzelfstandigen op de agenda. Het CBK doet onder meer de kunstuitleen en Kunst op Staat. ‘Met verzelfstandiging wordt het CBK toekomstbestendiger’, zegt het college.

De Kreken

Het Uitvoeringsplan voor het Suikerfabriekterrein staat om 20.00 uur op de agenda van de raadscommissie Ruimte en Wonen. Het college wil graag 1,5 miljoen euro uittrekken voor de voorbereidingen van versnelde woningbouw. Het gaat om de eerste woningbouwlocatie in dat gebied: de Kreken en de aanleg van een voetgangers-fietsverbinding. Voor het totale gebied worden scenario’s uitgerekend die uiteenlopen van 2.500 tot wel 4.000 woningen.

Het andere bespreekpunt is de gemeentelijke erfgoednota. Voor de totstandkoming hiervan heeft de gemeente gebruik gemaakt van een enquête met het Stadspanel. Hieruit is gebleken dat het draagvlak voor erfgoed in de gemeente groot is. De gemeente wil de Stadjers zo veel mogelijk betrekken bij de uitwerking van deze erfgoednota.

Live online te volgen

De drie raadscommissies van woensdag 6 december zijn openbaar. Ook zijn deze vergaderingen live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl.

 

Reacties

article
561441
Onderwijs en veiligheid en het Uitvoeringsplan Suikerfabriekterrein in raadscommissies gemeente
De onderwijshuisvesting in de Stad, de verzelfstandiging van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) en de
https://groningen.nieuws.nl/gemeente/561441/onderwijs-en-veiligheid-en-uitvoeringsplan-suikerfabriekterrein-raadscommissies-gemeente/
2017-12-06T10:25:42+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2017/12/05204820/stadhuis-5.jpg
Gemeente