NAM biedt Groningers excuses aan

Foto: Novum

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) biedt de inwoners van Groningen excuses aan voor de aardbevingen en de problemen als gevolg van de bevingen.

Dit blijkt uit de reactie van Gerald Schotman, directeur van de NAM, op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

“Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden en ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden”, aldus Schotman.

De NAM reageerde dinsdag 18 april voor het eerst op het rapport van de OVV, die ze op 18 februari publiceerde.

Veiligheidsrisico’s
Uit studies naar aanleiding van de beving bij Huizinge blijkt dat de aardbevingen grotere gevolgen kunnen hebben dan daarvoor voor mogelijk werd gehouden. Tot Huizinge zorgden aardbevingen voor schade. Sinds Huizinge weten we dat we in Groningen ook te maken hebben met een mogelijk veiligheidsrisico.

Gerald Schotman, directeur van NAM licht toe: “Het is een feit dat de gasproductie in Groningen aardbevingen veroorzaakt en dat de gevolgen van de aardbevingen diep ingrijpen in het leven van de bewoners van Groningen. Ik ben mij daar – ook door mijn ontmoetingen met bewoners – zeer van bewust. Ik betreur het ten zeerste dat de aardbevingen voor zoveel mensen tot problemen leiden en ik wil daarvoor mijn excuses aanbieden”.

De NAM betreurt net als de OVV dat ze niet eerder verdergaand onderzoek naar de veiligheidsrisico’s hebben gedaan. “We hadden nieuwsgieriger kunnen zijn naar wat er precies gebeurt in en boven de bodem in Groningen. We hadden meer open kunnen staan voor geluiden van buiten. Dat dat niet is gebeurd, betreur ik.”

Aanbevelingen gericht aan de NAM
Schotman: “De aanbevelingen die gericht zijn aan NAM, op het gebied van onderzoek en communicatie onderschrijven wij en zullen wij samen met de daarbij betrokken partijen gaan uitvoeren”.

Op de conclusies die stellen dat NAM veel eerder veiligheidsrisico’s had moeten identificeren en er onderzoek naar had moeten doen, wil de NAM nader ingaan in een meer uitgebreide reactie. Deze is na te lezen via de website van de NAM en op www.namplatform.nl.”

De OvV stelt vast dat er lange tijd onzekerheden bestonden over de mogelijke gevolgen van de aardbevingen en dat er veel eerder diepgaand onderzoek gedaan had moeten worden om de onzekerheden terug te brengen. Het gaat hierbij om de vraag of de NAM eerder verdergaand onderzoek had moeten doen om de onzekerheden rond de aardbevingen te kunnen verkleinen.

Dat is voor Huizinge niet gebeurd, omdat de NAM meende dat er geen aanleiding bestond te denken dat de aardbevingen een gevaar voor de veiligheid zouden vormen. Die mening werd gedeeld door de onafhankelijke kennisinstituten (KNMI, TNO, MIT).

Communicatie naar bewoners
Ook stelde de OvV dat het wenselijk was geweest als de NAM de bewoners beter had geïnformeerd over de bestaande onzekerheden. Schotman vervolgt: “Zodra nieuwe inzichten beschikbaar komen, willen we met de bewoners in Groningen in gesprek gaan over wat de resultaten voor hen kunnen betekenen. NAM zal zich daarbij extra inspannen om deze bevindingen in begrijpelijke taal te delen met een breed publiek. Ook zullen wij met minister Kamp bezien of de onderzoeken die reeds lopen voldoende zijn om de onzekerheden rond de aardbevingen zo snel mogelijk te beperken. Dan wordt ook duidelijk welke verdere maatregelen nodig zijn.”

Genomen maatregelen
Naast het studieprogramma en de maatregelen ten aanzien van de productie heeft NAM een groot aantal bovengrondse maatregelen genomen om de risico’s en de overlast te beperken.

– Het Centrum Veilig Wonen is gestart om de schadeafhandeling te verbeteren.
-Risicovolle situaties voor bewoners zijn aangepakt.
-Veiligheidsinspecties worden uitgevoerd. Dit jaar worden 3.000 woningen veiliger gemaakt.

Ook is de communicatie met de bewoners geïntensiveerd, onder andere door het inrichten van een informatiecentrum in Loppersum, door het vernieuwen van de website NAMPlatform en door feiten en cijfers over aardbevingen beschikbaar te maken. Ook worden er dorpenrondes gehouden, voorlichtingsavonden georganiseerd en is een bewonerskrant gestart. Daarnaast is het meetnetwerk vergroot en is het bestaande wetenschappelijk onderzoeksprogramma uitgebreid.

De NAM verwelkomt  de aanstelling van een Nationaal Coördinator Groningen. De NAM zal samen met bewoners en andere betrokken partijen oplossingen stapsgewijs moeten vinden. Het betreft hier het sneller aanpakken van overlast, het bieden van meer keuzevrijheid, gebouwen snel veiliger maken en meer openheid en transparantie.

Daarbij staan een drietal zaken bovenaan:

  • Langlopende schadegevallen die bij NAM in behandeling zijn wil ik in 2015 afhandelen. Het Centrum Veilig Wonen neemt de behandeling van alle schademeldingen zo spoedig mogelijk over.
  • NAM zal op verzoek van de minister van Economische Zaken voor 1 mei een aantal onderzoeken naar de veiligheidsrisico’s afronden. Ik zal deze onderzoeksresultaten met de bewoners van Groningen delen, onder andere via de NAM Bewonerskrant.
  • NAM zal de communicatie met de bewoners verbeteren, meer gericht op discussie en overleg. Met meer aandacht en helderheid over wat zeker en wat nog onzeker is.

De NAM wil zich de komende jaren blijven inzetten voor oplossingen die bijdragen aan de veiligheid voor de bewoners van Groningen.

Voor meer informatie: www.nam.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen